ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชลีพร ศรีเดช
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :