ชื่อ - นามสกุล :นายอรุณ จีนอ่ำ
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่และบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :